ЗА НАС

Поради тенденциите за увеличаваща се употреба на стимуланти и нови психоактивни вещества предимно от млади хора, а все по често и от непълнолетни, се налага прилагането на нови подходи в лечението и психосоциалната рехабилитация. Именно такива нови подходи предлага в последните години сдружение спортен клуб “КА спорт”. Трамплин е резидентна услуга с адаптиран режим за психо-социална рехабилитация на непълнолетни, страдащи от зависимост към психоактивни вещества.

Рехабилитационен център ТРАМПЛИН по програма „ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА“  – Рехабилитацияличностно развитие и интеграция на деца и юноши, застрашени от употреба психоактивни вещества.

Център “Ка Спорт – ТРАМПЛИН”, обединяващ рехабилитационен центърТРАМПЛИН“, работещ по програма “Живот без дрога” за рехабилитация и лечение на зависимост от опиати и наркотични вещества, и спортен клубКа Спорт“, организиращ тренировки по боен спорт КУДО, работят заедно в името на общата кауза за по-добро физическо и личностно развиртие на децата и младежите.

Двайки собствен пример, двете организации работят съвместно и имат за цел чрез обединени усилия да бъдат създадени условия за развитие на децата и младежите и превенцията от зависимости. Тяхната основа мисия е съвместната дейност на спортната общественост, държавни и общински органи, правителствени и неправителствени организации, юридически и физически лица да бъде използвана за превенция на употребата на наркотици от деца и младежи, както и по-адекватна помощ чрез използване на доказани съвременни методи за рехабилитация и психологическа помощ за зависими тийнейджъри и такива, попадащи в рискови групи.

Център “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” работи по постигане на тези цели чрез собствената си дейност по програма “Живот без дрога”. 

Спортен клуб “Ка Спорт” е част от център “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” и следват общи цели по ресоциализация и превенция на употреба на наркотици от младежи и деца. Заедно с това “Ка Спорт” се развива и като самостоятелен клуб по бойни изкуства, предлагащ тренировки по КУДО, отворени за всички желаещи, независимо от пол и възраст. Научи повече за спорния клуб и КУДО »

Основните дейности, осъществявани от рехабилитационен център ТРАМПЛИН, са свързани с рехабилитация, личностно развитие и интеграция на деца и юноши, употребяващи или застрашени от употреба на наркотици.

Програмата за терапия и рехабилитация има за фокус децата и тийнейджърите, но за осигуряване на дългосрочни резултати, тя включва и консултации и психологическа помощ за близките и семейството на зависимия.

В рехабилитационния център на “Ка Спорт – ТРАМПЛИН” се прилага програма за психосоциална рехабилитация, насочена към деца и младежи в риск.

Целите на рехабилитацията са прекратяване на употребата на психоактивни вещества, придобиване на социални умения за успешна социална интеграция и личностно развитие. За бъдат постигнати тези цели, се прилага индивидуален подход, който е съобразен с личностните специфики на тийнейджъра, както и с особеностите на възрастта на младежа.

Отличаваме се с това, че предпочитаме доказани съвременни подходи за преодоляване на наркозависимост, които включват интерактивни методи, арт терапевтични техники (изобразително изкуство, приложни изкуства, фотография, четене и писане) и спорт. 

В целевата група попадат тийнейджъри, които употребят, злоупотребяват или са зависими от психоактивни вещества. Заедно с това, осигуряваме терапия и психологическа помощ за младежи, които страдат от психични или личностни разстройства, в резултат на употребата на наркотици.

Възрастта на децата и младежите, с които работим, варира от 12 до 18 години или до завършване на средно образование. 

Виж снимки на обновеният ни дневен център »

Рехабилитационен център “ТРАМПЛИН” работи по програма “ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА” в помощ на деца и тийнейджъри, които са зависими от психоактивни вещества или попадат в рискови групи за употреба на наркотични вещества

Предлагаме терапевтична и психологическа помощ и на тийнейджъри, които, в следствие употребата на наркотици, имат психични нарушения, както и младежи, които имат проблеми със закона в следствие продажба или употреба на забранени вещества.

И не на последно място, смятаме, че семейството е основен социален фактор за възникване на зависимост към наркотици, но по същия начин, са и важен фактор по време на рехабилитацията и за осигуряване на дългосрочни резултати от проведената програма за преодоляване на зависимостта, особено при млади хора. По тази причина, към групата попадат родителите и близките на зависимите младежи и тези, които попадат в рисковите групи.

Основните дейности по програмата включват социално-рехабилитационни програми и проекти за поведенческа модификация деца и тийнейджъри в риск, участие в културни и публични мероприятия, създаване на социални контакти за подпомагане ресоциализацията на деца и тийнейджъри в риск.

Специалистите, които работят съвместно с организацията, комбинират различни иновативни психосоциални подходи и спорт.

Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ КА СПОРТ“ е регистрирано на 11.05.2007 година и е вписано в:

Министерство на младежта и спорта – национален регистър на лицензираните спортни организации удостоверние №5355/29.05.2012

Министерство на правосъдието – национален регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, №20120514012

Министерство на труда и социалната политика – АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – удостоверение за предоставяне на социални услуги №01430-0002 – Заповед №РД1-48/13.04.2016г. Мобилен център за работа с деца

Държавна агенция за закрила на детето – лиценз №8 за мобилен център за работа с деца

Национален център по наркомании – Решение 309/29.06.2016г. – съгласие за реализиране на програма за психосоциална рехабилитация на деца и юноши.

ДЕЙНОСТИ

Превенция на употреба на наркотици от деца и подрастващи, попадащи в рискови групи. 

Адаптирана терапия на наркозависимост за деца и младежи до 18-годишна възраст. 

Ресоциализация, консултации и подкрепа както за зависими младежи, така и за близките им.