Пепа Митева

Супервайзор в “Ка Спорт – ТРАМПЛИН”

Пепа Митева 1
 • “Доцент” по шифър 05.07.01. (Теория на възпитанието и дидактика)
 • “Доктор” по шифър 05.07.01. (Теория на възпитанието и дидактика) в Специализиран научен съвет в СУ “Св. Кл. Охридски”.
 • Главен асистент в ЦХН на БСУ
 • Старши асиситент в БСУ
 • Асистент по Основи на социалната работа

Образование

 • Организационно поведение и консултиране на организацията
  Магистър-психолог; СУ “Св. Климент Охридски”
 • Социален мениджмънт
  Магистър; БСУ, ЦХН

Сертификация

 • “Психологично консултиране и диагностика” (Институт Ре-Генезис (Агенция Еталон))
 • “Арт-терапия / Мастер”
 • “Психодиагностика”
 • “Умения в посредничество при конфликти”
 • “Асистент по психодрама” (650 часа тренировъчно обучение)
 • “Консултант (под супервизия) по метода на когнитивно-поведенческата психотерапия” (150 часа тренировъчно обучение)
 • “НЛП Мастер”
 • “НЛП Практик”
 • Участие в уъркшоп на КППТ “Водене на случай. Подготовка на случаи за супервизия”
 • Сертификати от участия в научни конференции и обучения

Участие в семинари, кръгли маси и уъркшопи

 • Участие в кръгла маса на БЧК, гр. Бургас
 • Участие в кръгла маса “Проблеми на доставчиците на социални услуги за възрастни хора”
 • Участие в национална конференция по КППТ на тема: “Шизофрении” /4 ч/
 • Участие в уъркшоп на тема: “Когнитивно поведенчески практики при хиперактивни деца и ученици” /6 ч/
 • Участие в уъркшоп на тема: “Преодоляване на перфекционизма – когнитивно-поведенчески стратегии” /2 ч/
 • Участие в уъркшоп на тема “Когнитивни техники при решаване на проблеми” /2 ч/
 • Участие в уъркшоп “КППТ при социална фобия”, гр. София
 • Участие в уъркшоп “КППТ – Обучение в социални умения”, гр. София
 • Участие в уъркшоп “КППТ при хипохондрия”, гр. София
 • Участие в уъркшоп “Въвличане на клиента в КП модел Математическа логика”, гр. София
 • Участие в уъркшоп “КТ при паническо разстройство”, гр. София
 • Участие в докторантски семинари на ФНПП, СУ “Св. Климент Охридски”
 • Участие в Международни годишни научно-практически конференции по когнитивно-поведенческа психотерапия, гр. Варна / гр. София
 • Участие в “Първата университетска конференция по СП и СД”, гр. Китен.
 • Участие в “Workshop Sexual and Marital therapy”, гр. София
 • Участие в Трета годишна конференция по КППТ, гр. София
 • Участие в уъркшоп на БАКППТ “Тревожни разстройства”, гр. София
 • Участие в Международна научно-практическа конференция по социална работа, гр. Китен
 • Участие в Международна конференция на ПНУП, БСУ
 • Участие в уъркшоп “КППТ при обсесивно-компулсивно разстройство”, гр. София
 • Участие във Втора годишна конференция по КППТ, гр. София
 • Участие в обучение в семинар “Мултидисциплинарни екипи при грижа за деца и юноши с девиантно поведение”, проект – Реформа в Поправителния дом Бойчиновци, програма Фар на ЕС, гр. Бургас
 • Участие в уъркшоп “Въведение в когнитивната терапия”, БАКПП, гр. Варна
 • Участие в уъркшоп “Когнитивна терапия при обсесивно-компулсивни разстройства”, БАКПП, гр. Варна
 • Академичен организатор на Международни летни училища по социална работа, гр. Китен.
 • Академичен обмен с Университет Аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан – обучител, лектор на курс “Кризисна интервенция”

Участие в квалификационни форми като обучител, експерт

 • Член на екип “Повишаване капацитета на администрацията чрез провеждане на специализирани и изнесени екипни обучения на служителите от общинска администрация на община Павликени, община Белослав” – изпълнител по изпълнение на обществена поръчка – СНЦ Институт за подпомагане и развитие, управител Зорница Цветкова, ръководител екип Илия Белитов/
 • Обучител и водещ на фокус-групи по Европейски проект в Държавна администрация в община Кюстендил, Криводол, Неделино и Ардино
 • Обучение за директори / учители / възпитатели на образователни институции (училища и детски градини) по психолого-педагогически организационни теми (повече от 2500 обучени участници до момента)
 • Обучение на екип от фармацевтична фирма на тема “Стрес и управление на времето” – гр. Бургас, гр. Пловдив, гр. Шумен, гр. София (проведени 4 обучения)
 • Ръководител на квалификационна програма за психолози, социални работници, педагози, медицински кадри “Кризисно обучение и психодиагностика”, БСУ (150 часа)
 • Обучител в Център за социални услуги, Ресурсен център, гр. Плевен на тема: “Умения за справяне в ситуации на риск и кризи” (ресурсни учители, психолози, социални работници).
 • Супервизия на екип в “Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, гр. София, Столична община.
 • Диагностика, обучение и консултиране на екип в “Комплекс за социални услуги за деца и семейства”
 • Обучение на екип на НПО “Екология на мисленето”, гр. София в “Кризисна интервенция”, проект по програма ФАР “Развитие на гражданското общество 2004”
 • Обучение на детски и начални учители на тема “Работа с агресивни деца”, РИО – гр. Русе
 • Екипно обучение на тема “Лидерски умения”, диагностика на екип, гр. Бургас
 • Диагностика на екип и организационно консултиране при провеждане на тиймбилдинг, гр. Велинград
 • Обучение “Умения за консултиране” – проект на КЕАР Интернешънъл, гр. Сливен
 • Тренинг и екипно обучение на фирма за недвижими имоти, гр. Бургас
 • Диагностика на екип при провеждане на тийбилдинг, гр. Трявна
 • Организационно консултиране, кадрови подбор и развитие, диагностика, тренинги (гр. Бургас, гр. Пловдив, гр. Шумен)
 • Организационно консултиране, кадрови подбор и развитие на екип на ЧСОУ, гр. София и фирми
 • Ръководител на квалификационна програма “Кризисна интервенция” и обучител, БСУ (общо 380 часа)
 • Ръководител на квалификационна програма “Творчески методи в кризисната интервенция” и обучител, БСУ (30 часа)
 • Ръководител, лектор и автор в квалификационна програма “Тренинг за треньори”, БСУ (в съавторство)
 • Ръководител и лектор в квалификационен курс “Арт-педагогика при деца със СОП”

Разработки

Разработени програми по учебни дисциплини

 • Основи на педагогиката /ИБППО/
 • Гняв и агресивно поведение при децата
 • Организационно консултиране и диагностика
 • Кризисна интервенция
 • Мениджмънт на социалните услуги
 • Мениджмънт на човешките ресурси
 • Методи на социалната работа
 • Основи на социалната работа
 • Работа по случай
 • Посредничество при конфликти
 • Работа по примерни казуси
 • Здравни грижи

Разработени учебни материали

 • Програма/Ръководство за емоционална компетентност при децата
  • История на педагогиката и българското образование
  • Методи на социална работа;
  • Основи на социалната работа;
  • Кризисна интервенция;
  • Работа по примерни казуси;
  • Тренингови техники за работа с деца в начална училищна възраст;
  • Комуникативни умения
 • Разработена концепция за:
  • Формиране на социални умения при ученици в начална училищна възраст;
  • Ръководство за управление на гнева (в съавторство)
 • Разработване на обучителни модули: – съставител (в екип) на “Корекционна програма за обществено въздействие – Овладяване на гнева” и разработка на наръчник по прилагането ѝ, в екип с доц.д-р П. Петкова; гл.ас. Д. Видева; ст.ас. К. Минева (2007).
 • Разработени програми за обучение на екипи към консултантска фирма и към проекти за обучение на персонала:
  • “Управление на времето и стреса”;
  • “Умения за комуникация”;
  • “Управление на гнева и негативните емоции”;
  • Тиймбилдинг на екипи и други

Социално-педагогическа работа

 • Обучител и автор по програмата СЕПО за Емоционална и социална компетентност пре децата
 • Обучител на екипи учители и директори на учиилща и детскки градини в страната (над 2500 обучения).
 • Консултантска работа в ЧСОУ по проблемите на ученици, родители, учители и мениджърско ръководство, с цел запознаване със социално-педагогическата работа и адаптиране на ученици с агресивно поведение и др., организационно консултиране;
 • Организиране и провеждане на социално-педагогически тренинг “Умения за общуване и решаване на конфликти” през учебната 2002-2003 и 2003-2004 година с ученици и учители от НУВ в частно столично училище;
 • Създаване на рубрика “Училище за родители” във вестник на СОУ, 2003-2004 и 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.

Обществена и административна работа

 • Мениджърско ръководство на екип в кабинет “Психосоциално консултиране на деца и семейства” – ДКЦ 2, гр. Бургас – социална работа в здравно заведение
 • Член на учебно-научния съвет към ЦХН, БСУ
 • Научен ръководител на студентски разработки, взели участие в Студентски конкурс “Студентско научно творчество” – БСУ
 • Научен ръководител на преддипломни проекти по социална работа (45 проекта)
 • Координатор на квалификационна програма “Умения за водене на кризисна интервенция”, БСУ
 • Модератор на Кръгла маса по проект “Съвместно развитие на общността – деца и младежи в риск”, ОС на БЧК – гр. Бургас
 • Рецензент на научно-изследователски проект “Изследване и популяризиране на добра практика за интегриране на деца със специални потребности”, екип: доц. И. Дерижан, д-р М. Алексиева, Г. Вълчев, БСУ
 • Рецензент на Сборник с материали по проведена Кръгла маса по проект “Съвместно развитие на общността – деца и младежи в риск”, ОС на гр. Бургас
 • Рецензент на дипломни работи
 • Рецензент на “Наръчник в помощ на професионалиста – превенция на институционализацията, посредством предоставяне на социални услуги на деца в риск (7-16 г.)”, по проект на асоциация Деметра

Участие в научни проекти и изследвания

 • “Организиране и провеждане на специализирани и изнесени екипни обучения”
  Проект: “Община Павликени – професионална компетентност на администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията”, по оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. “Компетентна и ефективна държавна администрация”
 • Проект: “Подобряване качеството на образоавнието в средищните училища чрез въвеждане целодневна организация на учебния процес”
 • Проект: “Квалификация на педагогически специалисти по ОП РЧР”
 • “Квалификация на педагогически специалисти при работа с деца със СОП”
 • Проект: “Ефективна структура на държавната администрация”
 • “Подай ръка” – Равен достъп до качествено образование на ромски деца
 • Проект “Заедно можем повече за образователна интеграция…”, община Челопеч
 • Проект за квалификационна програма “Европейски модели и практики за социална работа”, БСУ-Казахстан – лектор и ръководител на секция
 • Проект „Спортът е лек срещу агресията”, гр. Плевен, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Община Искър – консултант и изследовател
 • Мотивационно обучение по Проект “ОП Развитие на човешките ресурси”, гр. Сливен – консултант и ръководител
 • Методика на обучение и тренинг по превенция на насилието и агресивното поведение в училищна възраст – проект на Столична община и Комплекс за социални услуги за деца и семейства – консултант
 • Методика на разработване на проекти за работа с деца – проект за създаване на Дневен център за деца с увреждания, гр.Свищов и Обществена подкрепа, Ардино – консултант
 • “Управление на социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, гр. София, Столична община – консултант.
 • “Преструктуриране на класическа институция” – ДДМУИ, с. Петрово, общ. Сандански – консултант
 • Проект по Сократ: “Светлината на един изчезнал свят – XIV-XV век”, ЧСОУ, гр. София – доброволец
 • Изследване на агресивното поведение при ученици в начална училищна възраст
 • Проект за създаване на кабинет по психосоциално консултиране и диагностика на деца и семейства в ДКЦ 2, гр. Бургас – координатор
 • Социологическо изследване чрез фокус-групи (по поръчка на агенция АССА-М и МТСП, гр. София)

Научни трудове и публикации

Пепа има над 80 научни публикации, от които:

 • автореферат (1)
 • трудове по темата на дисертационната разработка (7)
 • публикувани монографии (3)
 • публикувани практически ръководства (3)
 • студии (3)
 • публикации в областта на социалните науки и други (28)
 • Допълнителни участия
 • Изнесени доклади (12 – непубликувани).
 • Проведени научни изследвания (3)
 • Цитирания от други автори (над 56)

Членство в обществени организации

 • Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия
 • Дружеството на психолозите в България (ДПБ). (данните са вписани в Публичния регистър на психолозите, 2018 г., с уникален професионален код. Правоспособност – психолог, клиничен психолог и училищен психолог).