ЕКИП

Екипът на терапевтичен център „Ка Спорт – ТРАМПЛИН“ се състои от професионалисти с богат опит в работата с подрастващи. Хората, с които работим, следват принципите за индивидуален подход и осигуряване на приятелска среда, които са необходими за личностното израстване и преодоляване на зависимостта в дългосрочен план. 

Нашият екип са твоят ТРАМПЛИН, с помощта на който да надскочиш себе си и да прескочиш зависимостта!

Запознай се с нашия екип

Супервайзори и психиатри

Фондация Училище за живот

Супервайзор

Очаквай скоро повече информация за обновения ни екип.

Психолози и терапевти

Калин Петков

Член на Дружеството на психолозите в България от 2014 г.

 • психолог (ISCO-2634-6001)
 • клиничен психолог (ISCO-2634-6002)
 • психолог – психотерапевт (ISCO-2634-6003)

ОБРАЗОВАНИЕ И КУРСОВЕ

 • Лидерство – EQUIP, водещ д-р Джон Максуел
 • Обучение за работа с ОХ Карти – Мориц Егетмейер;
 • Стил , етикет и поведение – Президентски клуб България.

Психология и психология на развитието
   Магистърска степен
   ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

Треньор по КУДО
   НСА „Васил Левски“

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ

2015 – до сега
Ръководител на програма „ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА“ за психосоциална рехабилитация на тийнейджъри, употребяващи психоактивни вещества.

2016 – до сега
Хоноруван преподавател
СУ „Климент Охридски“, департамент „Педагогика“
Водене на практикуми по зависимости от ПАВ.

2017 – до сега
Провеждане на обучения „РАБОТА С ДЕЦА В РИСК“

2013 – 16.04.2019
Ръководител на програма за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества ТО „НОВО НАЧАЛО“ 

Калин Петков

Терапевт

Като терапевт, Калин изпълнява следните дейности: фасилитатор по фамилни констелации, консултант по когнитивно-поведенческа терапия, енергийна психология и психотерапия, терапевт по ТAT, BSFF, EFT, ЦИ ГУН, арт терапия, фасилитатор по фото глас, адаптивен мениджмънт.

ЕКИП 1

В Ка Спорт – ТРАМПЛИН и Училище за Живот Петя осъществява координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенцията на употреба на наркотични вещества и намаляване на вредите. Освен това тя разработва програми за превенция на употреба на наркотични вещества и проследява тяхното осъществяване. Помага ни за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употреба на ПАВ за подрастващи. 
Петя е незаменима при провеждане на обучения за ръководителите на терапевтичните програми, както и на хората, които се занимават с превенцията на употреба на психоактивни вещества. 

ДЕЙНОСТИ

Превенция и намаляване на вредите
Старши експерт

Позитивна психотерапия
Базово и Майсторско ниво

Когнитивно – поведенческа психотерапия
Консултант

 • Психология на агресивното поведение
 • Юридическа психология
 • Психологична работа с непълнолетни
 • правонарушители
 • Психология на девиантното поведение
 • Социална психология

Психодрама и социометрия
Асистент

УМЕНИЯ

 • бързо и адекватно реагиране в кризисни ситуации;
 • медиаторство при разрешаване на междуличностни конфронтации;
 • обучение на групи
 • рехабилитация и социални услуги в общност на наркозависими
 • изготвяне на индивидуален възпитателен план
 • индивидуално консултиране
 • провеждане на групови терапии
  • изследване на груповата динамика,
  • научаване на взаимопомощ и групова принадлежност

ОБРАЗОВАНИЕ И КУРСОВЕ

Социално-юридическа психология
   Магистър
   СУ „Св. Климент Охридски“

СТАЖ

2016г. – 2018 г.
Национален център по наркомании

Петя Радкова

Психолог-терапевт

В Ка Спорт – ТРАМПЛИН Петя се занимава с превенция и намаляване на вредите от употреба на наркотични вещества от подрастващи и всички свъзани дейности.

Допълнително тя е част от индивидуалните и груповите терапии на зависими деца и тийнейджъри.

ЕКИП 2

ДЕЙНОСТИ

Психо-социални дейности
Асистент

Фокус групи

Семинарни групи

Инструктор по „КУДО“

Стажант – Психолог

ОБРАЗОВАНИЕ

Когнитивна наука и Психология, Предприемачество и управление на бизнеса
Бакълавър
„Нов Български Университет“

Симеон Парлапанов

Психолог

Симеон помага за ежедневния график в терапевтичната общност, провежда индивидуални консултации с резиденти и съдейства за терапевтични групи.

В дневния център се занимава с консултиране, провеждане на терапевтични групи и спортни тренировки.

Социални работници

Повече за дейностите на членовете на екипа

В екипа на „Ка Спорт – ТРАМПЛИН“ всеки може да изпълнява различна роля, в зависимост от моментните нужди и съответните знания или опит, на човека в екипа ни. По-долу може да видиш различните типове дейности, които всеки от нас изпълнява. 

Работата на Супервайзора е свързана с мониторинга на екипа. Това е ежеседмична дейност, която включва още: разрешаване на трудности в работата, усъвършенстване на екипа като единица, повишаване на ефективността, проследяването и оценката на предлаганата дейност от екипа на ЦНСТ.

Той е отговорен за организирането, разпределянето, координирането и контролирането на всички дейности в Центъра. Представлява и подържа контактите ЦНСТ.

Прави оценка въз основа на интервюта със зависимия, семейството или близки до зависимия хора. Подпомага и провеждането на физически изследвания. Изследва нуждата от прилагане на медикаментозно лечение. Извършва мониторинг на състоянието на зависимия и оценка на неговия прогрес. Работи тясно с Клиничния Психолог и другите екипи.

Провежда диагностициращи тестове, да обработва информацията и да диагностицира емоционални, психологически или поведенчески нарушения, да създаде и имплементира терапевтичен план за зависимия, да подпомогне пациентите си в достигането на лични, социални, обучителни цели, да прилага мониторинг на прогреса.

Основната му дейност е свързана с консултиране, подкрепа и търсене на правилните ресурси за справяне с употребата на наркотични вещества. Идентифицира децата и младежите, които имат нужда от конкретната помощ, идентифицира нуждите на пациентите и подпомага тяхното реализиране, помага в кризисни ситуации, например, при проблеми със закона.

Изпълнява ролята фасилитатор на ежедневния график в ЦНСТ и подпомага изпълнението на дейностите в него. Екипът следи за спазването на правилата и подържането на терапевтична среда. Други функции са ежедневните грижи за младежите, възпитание, организиране в ЦНСТ. Изграждането на умения приложими в живота, обучението на децата, лична хигиена, хигиена на помещението им, здравословно хранене, отговорности и изграждането на автономност у тях.

Обучава децата и да предоставя нужното качество, съобразено с нормите на образованието и нивото на детето.

Помага на резидентите да преодолеят емоционални, ментални и поведенчески трудности чрез включването и изразяването през творчески процес. Терапевтът има за цел да канализира енергията на участниците в рисуване, скулптиране и други форми на експресия, с цел да се осъзнаят вътрешните конфликти.

Ролята на терапевта е активно да участва в терапевтичния процес като подпомага и окуражава резидентите да разкриват себе си с цел преживяването на катарзис. 

Други задачи на терапевта включват: планиране и фасилитиране на терапевтичната дейност, консултиране спрямо нуждите на клиента и неговото състояние, подпомагане на клиентите да изразяват себе си чрез изкуство, насърчава резидентите да изучават собственото си изкуство и да откриват значението му.

В момента не търсим нови попълнения за екипа, но ако все пак смяташ, че можеш да допринесеш с изключително умение, свържи се с нас. Може точно ти да си липсващата част от пъзела, която дори не подозираме, че търсим.